top of page
dataprivacy.jpg

PERSÓNUVERND

Okkur er umhugað um friðhelgi einkalífs

Við kappkostum að vernda persónuupplýsingar þínar, hvort sem um er að ræða sjúkraskrárupplýsingar eða aðrar upplýsingar. Hér getur þú nálgast persónuverndaryfirlýsingu Tannréttinga sf sem lýsir því hvernig við umgöngumst þær persónuupplýsingar sem við geymum um þig og hvaða réttindi þú átt varðandi upplýsingarnar.

Persónuvernd: List

Persónuverndarstefna okkar er í stöðugri skoðun og því kann þessari persónuverndaryfirlýsingu að verða breytt. Við munum birta allar slíkar breytingar á vefsíðu okkar. Með sama hætti er okkur mikilvægt að upplýsingar um þig séu ávallt sem réttastar. biðjum við þig góðfúslega að láta okkur vita ef tengiliðaupplýsingar þínar (t.d. símanúmer þitt eða netfang) eða aðrar upplýsingar breytast.

HVAÐA UPPLÝSINGUM SÖFNUM VIÐ?

ALMENNT

Persónuupplýsingar eru hvers kyns upplýsingar um einstakling sem gera mögulegt að persónugreina hann, beint eða óbeint. Við söfnum einkum eftirfarandi persónuupplýsingum um þig:

 • Tengiliðaupplýsingar, s.s. nafn, kennitölu, heimilisfang, tölvupóstfang og símanúmer.

 • Sjúkraskrárupplýsingar, þ.m.t. sjúkrasögu, röntgenmyndir og stafrænar myndir, samskipti við aðra heilbrigðisstarfsmenn vegna meðferðar o.fl.

 • Greiðsluupplýsingar.

Vissar tegundir persónuupplýsinga sem við söfnum, einkum sjúkraskrárupplýsingar, teljast til viðkvæmra persónuupplýsinga í skilningi persónuverndarlaga. Öll meðferð slíkra upplýsinga fer fram í samræmi við fyrirmæli laga um sjúkraskrár, persónuverndarlaga og siðareglna Tannlæknafélags Íslands.

HVERNIG SÖFNUM VIÐ UPPLÝSINGUM?

Við öflum tengiliðaupplýsinga frá þér í gegnum eyðublöð, síma, tölvupóst, eða með öðrum hætti. Við öflum heilsufarsupplýsinga frá þér og eftir atvikum öðrum tannlæknum eða öðrum heilbrigðisstarfsmönnum, auk þess sem við skráum upplýsingar um þá meðferð sem við veitum þér. Jafnframt höldum við utan um greiðsluupplýsingar og útgefna reikninga sem eru nauðsynlegar vegna samningssambands okkar og til að uppfylla skilyrði skatta- og bókhaldslaga.
Við notkun þína á vefsvæði okkar www.tannrettingastofan.is er vissum tæknilegum upplýsingum um notkun á vefnum safnað með notkun vafrakaka (e. cookies). Þessar upplýsingar eru aðeins notaðar af vefumsjónarkerfi okkar til að greina umferð um vefinn, stuðla að góðri og öruggri notendaupplifun og gera okkur kleift að bjóða þér aðstoð með netspjalli meðan þú skoðar vefinn. 

TILGANGUR VINNSLU OKKAR Á PERSÓNUUPPLÝSINGUM

Við vinnum eingöngu persónuupplýsingar þínar að því marki sem lög heimila. Helstu tilvik eru eftirfarandi:

 • Til að halda sjúkraskrá í samræmi við fyrirmæli laga um sjúkraskrár nr. 55/2009 og til að uppfylla önnur fyrirmæli löggjafar um heilbrigðisstarfsemi;

 • Til að efna samning okkar við þig um veitingu tannréttingaþjónustu;

 • Til að gæta lögmætra hagsmuna Tannréttinga sf;

 • Til að gæta hagsmuna þinna í tengslum við meðferð;

Við notum upplýsingar þínar eingöngu í þeim tilgangi sem var ástæða söfnunar þeirra, nema þörf sé á að nýta þær í öðrum tilgangi sem er samrýmanlegur upprunalegum tilgangi. Ef við þurfum að vinna upplýsingar í ótengdum tilgangi munum við upplýsa þig um þá vinnslu að því tilskildu að lög heimili.

Tannréttingar sf nota hvorki persónuupplýsingar þínar í markaðsskyni né veitum við þriðja aðila aðgang að þeim í slíkum tilgangi.

MIÐLUN TIL ÞRIÐJU AÐILA

Í því skyni að uppfylla þann tilgang sem lýst er hér að ofan kann að vera nauðsynlegt að miðla persónugreinanlegum upplýsingum um þig til þriðju aðila. Slíkir aðilar geta verið ábyrgðaraðilar eða vinnsluaðilar eftir atvikum. Helstu dæmi um slíka aðila eru eftirfarandi:

 • Aðrir heilbrigðisstarfsmenn, t.d. aðrir tannlæknar, læknar, sjúkraþjálfarar, tannsmiðir eða aðrir sérfræðingar;

 • Þjónustuaðilar okkar, t.d. hýsingaraðilar UT-búnaðar og fjarskiptafyrirtæki;

 • Ráðgjafar okkar, t.d. lögmenn, endurskoðendur og vátryggjendur;
  Innheimtufyrirtæki;

 • Sjúkratryggingar Íslands, Embætti Landlæknis, vátryggingafélög, sjúkraþjálfarar, skattayfirvöld, yfirvöld s.s. lögregla og annað yfirvald s.s. barnavernd.

Við miðlum gögnum einungis að því marki sem nauðsynlegt er og heimilum þriðju aðilum ekki önnur not þeirra. Sjúkraskrárupplýsingum er einungis miðlað að því marki sem samræmist þagnarskyldu okkar sem heilbrigðisstarfsmanna og fyrirmælum laga um sjúkraskrár.

FLUTNINGAR TIL ANNARRA LANDA

Við flytjum engar persónuupplýsingar til landa utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-svæðisins).
Ef þú hefur kosið að fara í Invisalign meðferð kann þó að vera að Invisalign þurfi að vinna persónuupplýsingar þínar utan EES-svæðisins, þar sem Invisalign meðferð byggir á plastskinnum sem framleiddar eru erlendis eftir okkar fyrirmælum. Slík miðlun gagna innan Invisalign á sér eingöngu stað á grundvelli skriflegs samnings við þig um viðkomandi þjónustu. Í slíkum tilvikum er tryggt að flutningur gagna til landa utan EES-svæðisins eigi sér aðeins stað í samræmi við ákvæði þar að lútandi í gildandi persónuverndarlöggjöf.

ÖRYGGI PERSÓNUUPPLÝSINGA

Tannréttingar sf viðhafa viðeigandi öryggisráðstafanir í því skyni að hindra að persónuupplýsingar þínar glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi. Aðgangur að upplýsingunum er auk þess takmarkaður við þá aðila sem nauðsyn ber til og sem eru bundnir trúnaðarskuldbindingu.
Ef upp kemur öryggisbrestur sem hefur áhrif á persónuupplýsingar munum við tilkynna slíkt til Persónuverndar og eftir atvikum til þín eftir því sem lög mæla fyrir um.

HVE LENGI ERU PERSÓNUUPPLÝSINGAR GEYMDAR?

Um vörslu sjúkraskrárupplýsinga fer samkvæmt lögum um sjúkraskrár nr. 55/2009. Óheimilt er að eyða upplýsingum úr sjúkraskrá sjúklings nema með samþykki landlæknis.
Aðrar persónuupplýsingar geymum við aðeins svo lengi sem nauðsyn ber til í þeim tilgangi sem þeirra var aflað. Geymslutími slíkra persónuupplýsinga fer eftir eðli upplýsinganna og þeim lagareglum sem gilda um viðkomandi vinnslu persónuupplýsinga, t.d. skatta- eða bókhaldslöggjafar. Í einstaka tilvikum kann einnig að vera nauðsynlegt að geyma gögn vegna lögmætra hagsmuna Tannrétting sf, t.d. vegna deilumála.

Persónuvernd: List

RÉTTUR ÞINN

ALMENNT

Í vissum tilvikum átt þú réttindi samkvæmt persónuverndarlöggjöf í tengslum við vinnslu okkar á persónuupplýsingum. Ef þú vilt neyta þessara réttinda biðjum við þig að hafa samband við okkur og við munum leitast við að svara beiðni þinni eins fljótt og auðið er (í flestum tilvikum innan eins mánaðar frá móttöku) nema um sé að ræða margar eða umfangsmiklar beiðnir.  Við kunnum að óska eftir viðbótarupplýsingum frá þér í tengslum við beiðni þína, t.d. vegna auðkenningar.
Tannréttingar sf taka almennt ekki gjald fyrir afhendingu gagna eða afgreiðslu annarra beiðna. Við áskiljum okkur þó rétt á að innheimta gjald eða synja um afhendingu þegar um er að ræða beiðnir sem eru bersýnilega tilhæfulausar, óhóflegar eða margendurteknar.

RÉTTUR TIL AÐGANGS

Þú átt rétt á að óska eftir aðgangi að persónuupplýsingum um þig og að fá afhent afrit upplýsinganna. Með þeim hætti getur þú fullvissað þig um að upplýsingarnar séu réttar og að vinnsla okkar á þeim sé í samræmi við lög. Ef þú skiptir um tannlækni munum við láta þeim tannlækni í té afrit af sjúkraskrárupplýsingum þínum í samræmi við 10. gr. laga um sjúkraskrár.

RÉTTUR TIL LEIÐRÉTTINGAR

Ef einhverjar upplýsingar um þig eru rangar eða ónákvæmar átt þú almennt rétt á að láta okkur leiðrétta þær. Um rétt þinn til leiðréttinga á sjúkraskrárupplýsingum fer samkvæmt ákvæðum 7. gr. laga um sjúkraskrár.

RÉTTUR TIL EYÐINGAR

Í vissum tilvikum getur þú átt rétt á að við eyðum persónuupplýsingum sem við geymum um þig. Þetta á einkum við í þeim tilvikum þar sem upplýsingarnar eru ekki lengur nauðsynlegar, ef þú hefur andmælt vinnslu upplýsinganna (sbr. hér að neðan), ef vinnslan reynist ólögmæt, eða ef vinnslan byggði á samþykki sem þú hefur síðar afturkallað. Tannréttingar sf áskilja sér þó rétt til að meta í hvert eitt sinn hvort skylt sé að eyða gögnum. Óheimilt er að eyða upplýsingum úr sjúkraskrá þinni nema með samþykki landlæknis.

RÉTTUR TIL AÐ ANDMÆLA VINNSLU

Ef vinnsla okkar byggir á lögmætum hagsmunum Tannréttinga sf eða annarra, og þú telur að vegna aðstæðna þinna brjóti vinnslan gegn grundvallarréttindum þínum, getur þú andmælt vinnslunni. Ef þú andmælir, hættum við vinnslunni nema við getum bent á ríkari lögmæta hagsmuni af að halda henni áfram.

RÉTTUR TIL TAKMÖRKUNAR Á VINNSLU

Í eftirtöldum tilvikum átt þú rétt á að við stöðvum vinnslu persónuupplýsinga: 

 • Ef þú vefengir að persónuupplýsingarnar séu réttar (þangað til við getum staðfest að þær séu réttar),

 • Vinnslan er ólögmæt, en þú vilt ekki að persónuupplýsingunum sé eytt,

 • Við þurfum ekki lengur á persónuupplýsingunum að halda fyrir vinnsluna en þú þarfnast þeirra til þess að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur,

 • Þú hefur andmælt vinnslunni, sbr. að ofan. Í því tilviki stöðvum við vinnslu meðan við höfum ekki bent á ríkari lögmæta hagsmuni okkar af að halda henni áfram.

RÉTTUR TIL AÐ AFTURKALLA SAMÞYKKI

Í þeim tilvikum þar sem við byggjum vinnslu á samþykki þínu er þér ávallt heimilt að afturkalla slíkt samþykki. Afturköllun þýðir þó ekki að vinnsla sem fór fram áður en samþykki var afturkallað sé ólögmæt.

Persónuvernd: List

PERSÓNUVERNDARSTEFNA

ÁBYRGÐARAÐILI

Tannréttingar sf, kt 520307-2490, Snorrabraut 29, 105 Reykjavík er ábyrgðaraðili fyrir þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer í tengslum við meðferð sjúklinga stofunnar.

PERSÓNUVERNDARFULLTRÚI

Ef þú hefur spurningar, athugasemdir, eða kvartanir fram að færa varðandi þessa persónuverndaryfirlýsingu eða meðferð Tannréttinga sf á persónuupplýsingum getur þú sent okkur póst á netfangið sigrun@tannrettingastofan.is.
Ef þú telur þig ekki fá úrlausn þinna mála hjá okkur er þér ávallt heimilt að beina kvörtun til Persónuverndar. Heimasíða persónuverndar er www.personuvernd.is

BREYTINGAR

Persónuverndarstefna okkar er í stöðugri skoðun og því kann þessari persónuverndaryfirlýsingu að verða breytt. Við munum birta allar slíkar breytingar á vefsíðu okkar. Þessi útgáfa var samþykkt og birt 19. apríl 2020.

Persónuvernd: List
bottom of page